Tính năng

Chi tiết kỹ năng Thiên Sơn

Đạn chỉ băng tâm
Phù định sinh tử
Đạp tuyết chiết mai
Mộng cố nhân hồi

Lấy sức thanh âm kết thành hàn băng, xâm nhập kẻ địch, suy yếu quần hùng.

Tổng quan về môn phái Thiên Sơn:

  • Ngũ Hành: Thủy.
  • Khắc chế: Cái Bang, Thiên Nhẫn, Đào Hoa.
  • Vũ khí: Đàn.
  • Đặc điểm: Tầm xa, hỗ trợ.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm