Tính năng

Chi tiết kỹ năng Thiên Nhẫn

Nhất kích bất trung
Viễn độn thiên lý
Như ảnh tùy hình
Kiến huyết phong hầu

Tùy cơ hành động, chuẩn xác lấy mạng, mười bước một người, nghìn dặm không vết.

Tổng quan về môn phái Thiên Nhẫn:

  • Ngũ Hành: Hỏa.
  • Khắc chế: Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm.
  • Vũ khí: Nguyệt Nhẫn.
  • Đặc điểm: Cận chiến, bạo kích.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm